W związku z zapisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia 2016/679* informujemy:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych Sp. z o.o. z siedzibą w Miłkach ul. Lipowa 23, tel. 87 4211081, e-mail: pukrmilki@list.pl zwana dalej PUKR

 

 1. Podanie danych osobowych jest wymagane przez PUKR w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez PUKR jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. na podstawie 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia 2016/679 – w celu realizacji umowy lub usługi,
  2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PUKR na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PUKR polegającego na:

– ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,

– prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej

Podstawą prawną  jest art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  1. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
  2. operatorom pocztowym i kurierom,
  3. bankom w zakresie realizacji płatności.
  4. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PUKR. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa): dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dla celów dowodowych, PUKR prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną na dane kontaktowe podane w ustępie 1.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)